FANDOM


Three Pillar Gods
Luân Ấn Tối Thủ Thuật
Thư Viện Ảnh

Luân Ấn Tối Thủ Thuật (最大防御魔法陣Saidai Bōgyo Mahōjin, Maximum Defense Seal) là một ma thuật phòng thủ và bảo vệ cực hạn.


Miêu tả

Luân Ấn Tối Thủ Thuật là một ma thuật phòng thủ. Nó liên quan đến việc người sử dụng tạo ra nhiều con dấu ma thuật xung quanh họ được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, phải mất một thời gian để hoàn thành dấu ấn.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.