FANDOM


Hidden Cage
Ẩn Hình Thuật
Thư Viện Ảnh


Phép Thuật Ẩn Hình (Concealment Magic) là một loại phép thuật che giấu mọi thứ.


Miêu tả

Đây là một loại phép thuật cho phép người sử dụng có thể ẩn giấu bản thân, người khác và các đối tượng và ngăn ngừa chúng khỏi bị xâm nhập hay nhìn thấy. Nó cũng cho phép người sử dụng để bẫy người bên trong các đối tượng ẩn hoặc nơi sử dụng rune, ngăn ngừa họ thoát khỏi nó. Mọi người dưới sự tác động của ma thuật này có thể nhìn thấy và nghe người khác, tuy nhiên, bản thân họ không thể được nghe cũng không thấy bởi mọi người.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.