FANDOM


Blade Dragon's Sword Dance (1)
Đao Long Sát Thuật
Thư Viện Ảnh

Đao Long Sát Thuật (刃の滅竜魔法 Yaiba no Metsuryū Mahō, Blade Dragon Slayer Magic) là một hình thức của Sát Long Thuật, liên quan đến việc sử dụng đao kiếm để tấn công.


Miêu tả

Đao Long Sát Thuật là một dạng của Sát Long Thuật cho phép người dùng của nó tạo ra, thao tác và tiêu thụ các lưỡi đao kiếm. Người dùng có khả năng cắt giảm mọi vật ở một mức độ nào đó, và trong khi bằng cách sử dụng năng lực thôi miên, có thể cắt giảm tinh thần của mục tiêu.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.