FANDOM


Terrain Effect
Địa Hình Thuật
Thư Viện Ảnh

Địa Hình Thuật (Terrain Effect Magic) là một loại phép thuật liên quan đến việc thao tác địa hình.


Miêu tả

Terrain Effect Magic
Đây là một phép thuật mà cho phép người sử dụng thao tác các địa hình của một khu vực cụ thể và cho nó hiệu ứng khác nhau. Các tác dụng nhất định có thể thay đổi từ gây ra những vụ sụp đất, thao tác trọng lực của khu vực, tạo ra những cơn gió mạnh, những tảng băng rắn chắc. Người dùng thậm chí có thể triệu tập một khối lượng nước và làm ngập toàn bộ khu vực. Ngoài ra, Arcadios nói rằng ma thuật này, cùng với tất cả người của Kỵ Lang Đoàn, được thiết kế đặc biệt để giết người.

Người sử dụng

Chú thuật

Uosuke
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.