FANDOM


Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên. Lọc theo người dùng để chỉ hiện các tập tin mà người đó đã tải lên phiên bản gần đây nhất.

Danh sách tập tin
Số khoản mỗi trang:
Tên người dùng:

giảmNgày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
12:17, ngày 3 tháng 2 năm 2020Phantom Lord Jupiter.jpg (tập tin)606 kBSteven Damages 
12:05, ngày 3 tháng 2 năm 2020Rip.png (tập tin)877 kBSteven Damages 
11:57, ngày 3 tháng 2 năm 2020Demon Blade Crimson Sakura.png (tập tin)199 kBSteven Damages 
11:47, ngày 3 tháng 2 năm 2020Dragon Slayer Blade Belserion.png (tập tin)575 kBSteven Damages 
17:29, ngày 27 tháng 1 năm 2020Berserker.gif (tập tin)9,68 MBSteven Damages 
16:34, ngày 27 tháng 1 năm 2020Fire and Ice Sword.png (tập tin)1,76 MBSteven Damages 
16:27, ngày 27 tháng 1 năm 2020E312 - Irene's Magic Blast.gif (tập tin)1,85 MBSteven Damages 
16:27, ngày 27 tháng 1 năm 2020E312 - Irene's Explode Enchantment.gif (tập tin)2,35 MBSteven Damages 
16:26, ngày 27 tháng 1 năm 2020E312 - Erza's Blumenblatt.gif (tập tin)5,61 MBSteven Damages 
16:26, ngày 27 tháng 1 năm 2020E312 - Irene's Dispersion Enchantment.gif (tập tin)5,89 MBSteven Damages 
16:26, ngày 27 tháng 1 năm 2020E312 - Erza's Ataraxia Armor.gif (tập tin)5,86 MBSteven Damages 
16:26, ngày 27 tháng 1 năm 2020E313 - Zeref's Enchantment.gif (tập tin)3,52 MBSteven Damages 
16:25, ngày 27 tháng 1 năm 2020E313 - Irene's Enchantment.gif (tập tin)7,55 MBSteven Damages 
16:25, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Explode Enchantment.gif (tập tin)4,06 MBSteven Damages 
16:25, ngày 27 tháng 1 năm 2020E313 - Erza's Rabbit Armor.gif (tập tin)3,37 MBSteven Damages 
16:24, ngày 27 tháng 1 năm 2020Red-Black Twin Blades.gif (tập tin)2,48 MBSteven Damages 
16:24, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Wendy's Deus Eques.gif (tập tin)3,96 MBSteven Damages 
16:24, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Deus Zero.gif (tập tin)2,15 MBSteven Damages 
16:23, ngày 27 tháng 1 năm 2020Red-Black Twin Blades 2.gif (tập tin)6,77 MBSteven Damages 
16:23, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Personality Enchantment.gif (tập tin)9,49 MBSteven Damages 
16:23, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Wendy's Deus Zero.gif (tập tin)3,74 MBSteven Damages 
16:23, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Wendy's Enchantment.gif (tập tin)5,88 MBSteven Damages 
16:22, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Atmospheric Enchantment.gif (tập tin)3,61 MBSteven Damages 
16:22, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Atmospheric Enchantment 2.gif (tập tin)5,25 MBSteven Damages 
16:22, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Atmospheric Enchantment 3.gif (tập tin)9,58 MBSteven Damages 
16:21, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Explode Enchantment 2.gif (tập tin)1,98 MBSteven Damages 
16:18, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Deus Sema.gif (tập tin)9,5 MBSteven Damages 
16:17, ngày 27 tháng 1 năm 2020E314 - Irene's Deus Sema 2.gif (tập tin)2,62 MBSteven Damages 
16:16, ngày 27 tháng 1 năm 2020E315 - Dragon Saylor Seal.gif (tập tin)7,73 MBSteven Damages 
15:31, ngày 24 tháng 1 năm 2020Lightning Magical Band.gif (tập tin)1,74 MBSteven Damages 
15:28, ngày 24 tháng 1 năm 2020Magical Band.gif (tập tin)3,35 MBSteven Damages 
15:19, ngày 24 tháng 1 năm 2020Heine's appearance anime.png (tập tin)136 kBSteven Damages 
15:19, ngày 24 tháng 1 năm 2020Heine.png (tập tin)444 kBSteven Damages 
15:18, ngày 24 tháng 1 năm 2020Heine's Magical Bands.gif (tập tin)1,56 MBSteven Damages 
14:59, ngày 24 tháng 1 năm 2020Juliet appearance anime.png (tập tin)146 kBSteven Damages 
14:59, ngày 24 tháng 1 năm 2020Juliet.png (tập tin)339 kBSteven Damages 
14:41, ngày 24 tháng 1 năm 2020Irene's Animal Transformation.gif (tập tin)1,73 MBSteven Damages 
14:41, ngày 24 tháng 1 năm 2020Irene's Eyes Magic.gif (tập tin)6,36 MBSteven Damages 
14:41, ngày 24 tháng 1 năm 2020Satan Soul vs Irene Squad.gif (tập tin)4,69 MBSteven Damages 
14:40, ngày 24 tháng 1 năm 2020Mucus Magic.gif (tập tin)4,48 MBSteven Damages 
13:53, ngày 24 tháng 1 năm 2020Mirajane Alegria.gif (tập tin)8,93 MBSteven Damages 
13:52, ngày 24 tháng 1 năm 2020Mirajane's power in her Alegria form.gif (tập tin)5,82 MBSteven Damages 
13:50, ngày 24 tháng 1 năm 2020Mirajane Seilah.gif (tập tin)6,03 MBSteven Damages 
17:19, ngày 17 tháng 7 năm 2019Universe One.gif (tập tin)8,39 MBSteven Damages 
17:19, ngày 17 tháng 7 năm 2019Irene enchant white sword.gif (tập tin)5,76 MBSteven Damages 
17:19, ngày 17 tháng 7 năm 2019Irene enchant black sword.gif (tập tin)4,65 MBSteven Damages 
17:19, ngày 17 tháng 7 năm 2019Irene vs Acnologia.gif (tập tin)5,37 MBSteven Damages 
17:18, ngày 17 tháng 7 năm 2019Irene Atmospheric Enchant.gif (tập tin)2,72 MBSteven Damages 
11:59, ngày 16 tháng 7 năm 2019Irene starts Universe One.png (tập tin)1,79 MBSteven Damages 
11:58, ngày 16 tháng 7 năm 2019Wendy's counter-attack.png (tập tin)1,81 MBSteven Damages 

Trang đầu
Trang đầu
Trang cuối
Trang cuối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.